Vegtrafikkloven

Forskrifter til Vegtrafikkloven

Arbeidstid for sjåfører og andre innenfor vegtransport
Bruk av kjøretøy
Bruk av personlig verneutstyr under kjøring med motorvogn
Bruk av utenlandsk motorvogn i riket og om særskilt registrering av motorvogn for midlertidig bruk
Europeisk avtale om kjøre- og hviletid m.v. for mannskaper på kjøretøyer i internasjonal vegtransport (AETR)
Fartskriververksteder
Faste grenser for påvirkning av andre berusende eller bedøvende middel enn alkohol m.m.
Forbud mot bruk av beltemotorsykkel (snøscooter) på offentlig veg
Forbud mot førers bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring med motorvogn
Forenklet forelegg i vegtrafikksaker
Førerkortforskriften
Gebyr for bruk av piggdekk og tilleggsgebyr
Gebyr for overlasting
Gebyr for visse overtredelser av vegtrafikklovgivningen
Gebyrsatser for overlasting med kjøretøy på offentlig veg
Gjensidig godkjennelse av førerkort og registrering av kjøretøyer
Godkjenning av bil og tilhenger til bil
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner fra annen EØS-stat på vegtrafikklovens område
Godkjenning og registrering av utrykningskjøretøy
Hastighetsgrenser ved prøving av bremser
Kjøre- og hviletid for vegtransport i EØS
Kjøre- og hviletid m.v. for mannskaper på kjøretøyer i internasjonal vegtransport (AETR)
Kjøre- og hviletid m.v. ved innenlandsk transport og transport innen EØS-området
Kjøretøyforskriften
Kjøretøyverksteder
Kjøring med motorvogn i terrenget og på veg ikke åpen for alminnelig ferdsel
Konkurransekjøring med motorvogn på veg åpen for alminnelig ferdsel
Kontroll av kjøretøy langs veg
Kontroll av utenlandsk registrerte kjøretøyers transport i Norge
Krav til sykkel
Køprising
Midlertidig fritak fra kravet i førerkortforskriften om gyldig legeattest for personer over 70 år
Motorhistoriske kjøretøyers bruk av lys om dagen
Motorsport på lukket bane eller annet avsperret område og om annen bruk av go-kart
Nasjonalitetsmerke på utenlandske kjøretøyer i Norge
Offentlige undersøkelser og om varsling av trafikkulykker mv.
Parkering for forflytningshemmede
Parkeringsregulering og parkeringsgebyr
Periodisk kontroll av kjøretøy
Prikkbelastning
Sensorforskriften
Sikring av skyssberettigede skoleelever i buss
Skiltforskriften
Sykkelritt på veg
Tap av retten til å føre motorvogn m.v.
Trafikkopplæringsforskriften
Trafikkregler
Trekking av uregistrerte belgiske, britiske og nederlandske semitrailere i internasjonal trafikk i Norge med norsk trekkvogn
Utrykningsforskriften
Vegtrafikkloven med forskrifters gyldighet på Jan Mayen
Vegtrafikkloven med forskrifters gyldighet på Svalbard
Vekter og dimensjoner for offentlig veg
Vilkår for dispensasjon og om tillatt lengde og bredde uten dispensasjon
Yrkessjåførforskriften

  
Forskrifter til Vegtrafikkloven
Alfabetisk
Kronologisk